شنبه     29/شهریور/1399 
دسته: مزایدات و مناقصات
بازدید: 4961

استعلام بهاء

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به خريد اقلام جدول زیر از طريق مناقصه محدود (استعلام) با مشخصات ذيل اقدام نمايد.لذا از شركتهاي فعال در این زمنیه دعوت مي گردد در صورت تمايل قيمت پيشنهادي خود را در قالب جدول زیر اعلام نموده و ذيل استعلام را با مهر و امضا گواهي نمايند.

رديف شرح كالا تعداد قيمت خريد واحد(ريال) جمع كل رديف
1 خرید یک دستگاه دیگ آبگرم Wet back-3pass (عقب تر- سه پاس) به ظرفیت kcal/hr600.000 با فشار کار bar6 دارای پلاک استاندارد ملی ایران (با ورق شل به ضخامت mm 10 و کوره به ضخامت mm12 با روکش استیل، نصب شیر فلکه های رفت و برگشت و تخلیه، آگوستات هانیول، ترمومانومتر و سوپاپ اطمینان (بدون مشعل) 1    
  مجموع    

شرايط

1- پيشنهاد دهنده بايد حداكثر تا یک هفته پيشنهاد خود را در پاكت دربسته و ممهور به كارپردازي این سازمان اعلام نمايد.

2- برنده مناقصه حداكثر 7 روز پس از اعلام بايد كليه اقلام را طبق شرح مندرج در مناقصه تحويل نمايد.

پيشنهاد شركت

اينجانب ..................................................... مديرعامل شركت ............................................. تلفن ...................................... به نشاني ................................................................................................................................. با قبول شرايط مناقصه و رويت مشخصات مندرج در شرح مناقصه  ، قيمت پيشنهادي خود را جهت تحويل و راه اندازي كليه تجهيزات فوق به مبلغ كل ................................... ريال اعلام مي دارم.

                                                                                                                                                مهر و امضاء